nedjelja, 4. kolovoza 2013.

Self - confidence

Samopouzdanje je za svakoga. To je pravo koje smo stekli rođenjem! Nikad sebe ne možemo dovoljno voljeti. Svatko od nas je vrijedan ljubavi i uvažavanja.
Nitko nije uvijek sto posto siguran u sebe, uvijek postoji tračak nesigurnosti, što se tiče poslovnih pothvata, učenja, i sl. Ali možemo vježbati da bi bili što sigurniji u sebe, da bi imali što više samopouzdanja. Nesigurnosti leže u nama. Ništa nas ne može učiniti nesigurnima.Sigurnost leži u nama, možemo sami sebe učiniti sigurnima.
Želim s vama podijeliti jednu činjenicu, zapamtite da ako se ljudi prema vama negativno ponašaju, to nije zato što vas ne vole, nego je to zato što NE VOLE SAMI SEBE. Osobe koje stalno napadaju i ogovaraju druge to čine jer su vrlo nesigurne u sebe, pune negativnih emocija prema sebi. Drugo, njihove frustracije i negativni osjećaji nisu vaš problem. Potrebno je veliko povjerenje u sebe da bi ljudi ispitali svoju nutrinu i odredili što je to što žele raditi, a kad  ljudi nemaju samopouzdanja,koriste druge dostupne standarde - usporedbe s drugima.
Nedostatak samopouzdanja korijen može imati iz djetinjstva, nedostatak ljubavi u djetinjstvu, stvaranje osjećaja manje vrijednosti i sl. Ali ta kriva uvjerenja koja su neki naučili se mogu promijeniti. Zato treba promijeniti svoje razmišljanje, ako stalno vrtimo u mislima negativne slike, automatski se negativno osjećamo i to djeluje na naš svakodnevni život. Svjesno odlučimo pozitivnije razmišljati i uskoro ćemo vidjeti rezultate toga.
Jedna vrlo djelotvorna metoda u stvaranju ili jačanju samopouzdanja je stajanje ispred ogledala i ponavljanja (svakodnevno ponavljanje)  raznih fraza koje svatko sam može smisliti. Ovisi kakav problem tko ima.
Npr.
 • Suprotstavljam se samome sebi. Velik sam. U meni je mnogo toga.
 • Nitko ne može biti ja kao što ja to mogu. Za taj sam posao najbolji odabir.
 • Mi smo ono što vjerujemo da jesmo.
 • Jedinstven sam.
 • Kako njegujem vlastitu prirodu, sve drugo slijedi.
 • Zaslužujem vrijeme koje ću isključivo posvetiti svojim vlastitim potrebama.
 • Ja vjerujem u sebe. Ja to mogu.
 • Vesela sam i vedra osoba.
 • Društvena sam osoba.
 


 Možemo to reći ovako: Ja (ime i prezime) volim i cijenim sebe. Poslije svog imena i prezimena dodajte što god vam pada na pamet.

 

 

Confidence is for everyone. It is right that we have acquired at birth! Never we can not love ourselves enough. Each of us is worthy of love and respect.

No one is ever one hundred percent sure of himself, there is always a glimmer of uncertainty, as far as business ventures, learning, etc. But we can work out to be more sure of ourselves, to have more confidence. Incertitude lie within us. Nothing  can do us insecure.  Certainty lies within us, we can make ourselves secure.
I want to share with you one fact, remember that if people behave negatively towards you, it's not because they do not like you, but this is because they do not love themselves. People who constantly attack and defame others do it because they are very insecure, full of negative emotions towards themselves. Second, their frustration and negative feelings are not your problem. It takes a lot of trust in ourself that people examine their inner self and determine what it is that they want to do, and when people do not have confidence, using other available standards - compared to others.
Lack of confidence root can have in childhood, a lack of love in childhood, creating a sense of inferiority, etc. But this false belief that some learned may change. Therefore, you should change your thinking, if you constantly having in your  mind   negative thoughts, automatic you have  negative feeling and it affects your daily lives. If we consciously choose to think positively and we will soon see the results.
One very effective method of creating or strengthening confidence is standing in front of the mirror and repeat (daily repetition) various phrases that everyone can think of.
For example:
 
 
 • No one can be myself like I can do it. For that work I am  best choice
 • We are what we believe we are.
 • I am unique.
 • How I take care of my  own nature, everything else follows.
 • I believe in myself. I can do it.
 • I am a cheerful and jovial person.
 • I am a social person.
 
 We can say this: I (name)  love and appreciate myself. After your first and last names add whatever you can think of.


 Thank you for reading!

Keep On Smiling & be happy!:)

1 komentar:

 1. This is such a tremendous exercises - I'm more and more interested in the Law of Attraction and these exercises definitely work!

  OdgovoriIzbriši

Let me know if you have comments, suggestions,any idea, all for the purpose of improving this site.
Thank you for sharing your opinions with me. I appreciate it a lot.